Finantsaudit

Aastaaruande audit ja ülevaatus on kindlustandvad audiitorteenused.

Peame oluliseks koostööd ja kommunikatsiooni kogu auditi ja ülevaatuse protsessi käigus, et anda konstruktiivset tagasisidet, aidata saada õigeaegne ülevaade seadusemuudatustest ning toetada teid parimate lahenduste leidmisel.

Audit on kindlustandev audiitorteenus, mis annab omanikele ja avalikkusele kindlust, et finanstaruanded on olulises osas õiged.

Auditis on audiitorteenuse osutaja eesmärgiks anda kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes üldistavas jaatavas vormis arvamust. Viime auditi läbi rahvusvaheliste auditeerimise standardite (ISA) nõuete järgi.

Meil on kogemus nii Eesti finantsaruandluse standardite kui ka rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) nõuetele vastavate aruannete auditeerimisel.

Ülevaatus on samuti kindlustandev audiitorteenus, kuid ülevaatuses läbiviidavad protseduurid on palju vähem mahukad kui auditis.

Ülevaatuses on audiitorteenuse osutaja eesmärgiks anda kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada ettenähtud kasutajale üldistavas eitavas vormis ülevaatuse kokkuvõte.

Viime läbi finantsaruannete ülevaatuse kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (ISRE 2400).